خواص SN خستگی

خواص SN خستگی

دو نوع کلی از آزمونهای خستگی انجام وجود دارد. یک تست تمرکز بر استرس اسمی است که به علت شکست خستگی در برخی از تعداد سیکل مورد نیاز است. نتایج این آزمایش در داده های ارائه شده به عنوان یک طرح تنش (S) را در برابر تعداد سیکل به شکست (N)، که به عنوان یک منحنی SN شناخته شده است.مقیاس ورود به سیستم است که تقریبا همیشه برای N. استفاده می شود

داده ها با دوچرخه سواری و یا نمونه های صاف بریده، تا هنگام شکست به دست آمده است. روش معمول این است که آزمون نمونه اول در اوج استرس بالا که در آن شکست در تعداد نسبتا کوتاه از چرخه انتظار می رود. تست استرس برای هر نمونه موفق کاهش یافته تا زمانی که یک یا دو نمونه در شماره های مشخص شده از چرخه است که معمولا حداقل 10 7 چرخه شکست نیست. بالاترین استرس که در آن runout (بدون شکست) رخ می دهد به عنوان آستانه خستگی گرفته شده است. همه مواد را داشته باشند، آستانه خستگی (اغلب آلیاژهای فلزی غیر آهنی کار را انجام ندهید) و این مواد تست معمولا پس از حدود 10 8 و یا 5x10 8 چرخه فسخ شده است.

از آنجا که دامنه از بارگذاری چرخه ای دارای یک اثر عمده ای بر عملکرد خستگی، رابطه SN برای یک دامنه بارگیری خاص تعیین می شود. دامنه اکسپرس به عنوان ارزش نسبت R، است که تنش به اوج حداقل تقسیم بر تنش بیشینه است. (R = σ دقیقه / σ حداکثر). رایج ترین این است که در نسبت از 0.1 اما خانواده های از منحنی R در آزمون، با هر یک از منحنی در R نسبت های مختلف، اغلب توسعه یافته است.

تنوع به تنش حلقوی کنترل تست خستگی، تست کنترل فشار حلقوی است. در این آزمایش، دامنه کرنش ثابت در طی دوچرخه سواری برگزار می شود. نظر فشار بارگذاری چرخه ای کنترل شده است بیشتر نماینده بارگذاری موجود در دوچرخه سواری حرارتی، که در آن یک جزء منبسط و منقبض در پاسخ به نوسانات در درجه حرارت عامل است.

لازم به ذکر است که چند کوتاه مدت از اطلاعات SN خستگی وجود دارد. اول، شرایط نمونه آزمون همیشه نشان دادن شرایط خدمات واقعی است. به عنوان مثال، قطعات با شرایط سطح، مانند سوراخ سوراخ شدن از خوردگی، که متفاوت از شرایط نمونه تست عملکرد خستگی به طور قابل توجهی متفاوت داشته باشد. علاوه بر این، اغلب مقدار قابل توجهی از پراکندگی در داده های خستگی حتی زمانی که نمونه های استاندارد را با دقت از بسیاری از مواد ماشین استفاده می شود. از آنجا که پراکندگی قابل توجهی در داده ها وجود دارد، یک عامل کاهش است که اغلب به منحنی SN اعمال شده به ارائه ارزش های محافظه کار را برای طراحی قطعات.

فیروز رضائی ; ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٩