نقص مسطح

نقص مسطح

انباشته گسلها و مرزها دوقلو 
1) گسل انباشته و 2) یک منطقه دو: اختلال در توالی انباشته دوربرد می تواند دو نوع دیگر معمول از نقص بلور. تغییر در دنباله انباشته بیش از یک فاصله چند اتمی تولید یک گسل انباشته در حالی که تغییر بیش از فاصله های اتمی بسیاری از تولید منطقه ای دوقلو است. 

یک گسل انباشته وقفه یک یا دو لایه در دنباله انباشته از هواپیماهای اتم است. گسل انباشته در تعدادی از ساختارهای بلوری رخ می دهد، اما ساده ترین آن است که ببینید که چگونه آنها در ساختارهای نزدیک بسته بندی شده رخ می دهد. به عنوان مثال، آن را از بحث قبلی که چهره در مرکز مکعب (FCC) سازه از نزدیک شش ضلعی بسته بندی شده (شکل بلورین) ساختار تنها در جهت انباشته آنها متفاوت است. برای ساختار شکل بلورین fcc و، در دو مورد اول لایه های خود ترتیب عینا و گفت: به آرایش AB. اگر لایه سوم قرار می گیرد به طوری که اتم خود را به طور مستقیم در بالا کسانی که از اول (A) لایه، انباشته خواهد شد ABA است. این ساختار شکل بلورین است، و ادامه ABABABAB. با این حال ممکن است اتم های لایه سوم به ترتیب خود را به طوری که آنها در خط با لایه اول را به ترتیب ABC است که است که از ساختار FCC هستند. بنابراین، اگر ساختار شکل بلورین همراه به عنوان ABABAB و ناگهان به ABABABCABAB سوئیچ، در حال حاضر انباشته گسل وجود دارد.

همچنین، در ترتیب FCC الگوی ABCABCABC است. گسل انباشته در یک ساختار FCC به عنوان یکی از هواپیماهای C از دست رفته ظاهر می شود. به عبارت دیگر الگوی ABCABCAB_ABCABC است.

اگر یک گسل انباشته خود را تصحیح فوری ندارند اما همچنان در برخی از تعداد فاصله های اتمی، آن را به یک لحظه هم انباشته گسل است که دوگانه یکی از اولین تولید کند. به عنوان مثال در صورتی که الگوی انباشته ABABABAB اما سوئیچ به ABCABCABC برای یک دوره از زمان قبل از تعویض بازگشت به ABABABAB به یک جفت دوقلو گسل انباشته تولید می شود. منطقه قرمز در دنباله انباشته می رود که ABCABC ACBACB ABCABC هواپیما دوقلو است و مرزهای دوقلو هستند هواپیما در انتهای هر منطقه برجسته است.

مرز دانه در Polycrystals 
نوع دیگر از نقص برنامه ریزی، مرز دانه است. تا به این نقطه، بحث بر نقص بلورهای مجزا متمرکز شده است. با این حال، مواد جامد به طور کلی از تعداد از crystallites یا غلات تشکیل شده است. دانه ها می تواند در اندازه نانومتر به میلی متر در سراسر و جهت یابی آنها باشد، معمولا با توجه به دانه مجاور چرخش است. که در آن یک توقف دانه و دیگری آغاز می شود به عنوان یک مرز دانه. مرز دانه، طول و حرکت جابه جایی محدود است. بنابراین، داشتن دانه های کوچکتر (مرز دانه بیشتر سطح) تقویت یک ماده است. اندازه دانه ها را می توان با نرخ سرد که حرارت و یا مواد بازیگران، درمان کنترل می شود. به طور کلی، سرد کردن سریع دانه ها کوچکتر، در حالی که نتیجه آرام خنک کننده در دانه های بزرگتر است.برای اطلاعات بیشتر، به بحث و گفتگو در انجماد مراجعه کنید.

فیروز رضائی ; ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٩