معرفی به مواد

معرفی به مواد

در این بخش معرفی اولیه به مواد و پردازش ساخت مواد ارائه دهد. این مهم است که پرسنل NDT برخی از زمینه در علم مواد برای یک زن و شوهر از دلایل است. اول، تست غیر مخرب تقریبا همیشه شامل تعامل انرژی برخی از انواع (مکانیک، صوت، الکتریسیته، مغناطیس و یا تابش) با یک ماده است. برای درک چگونگی تعامل انرژی با مواد، لازم است به دانستن کمی در مورد مواد. ثانیا، NDT اغلب شامل تشخیص نقص ساخت و آسیب های ناشی از خدمات و در نتیجه، لازم است برای درک اینکه چگونه نقص و آسیب رخ می دهد.

در این بخش با یک مقدمه به چهار نوع رایج از مواد مهندسی آغاز خواهد شد. ساختار مواد در سطح اتمی خواهد شد و سپس، همراه با برخی از ویژگی های سطح اتمی است که به مواد خواص مشخصه خود را در نظر گرفته شده است. برخی از خواص است که مهم هستند برای عملکرد ساختاری مواد و روش ها برای اصلاح این خواص نیز پوشش داده شود.

در نیمه دوم این متن، روش های مورد استفاده به شکل مواد را به شکل مفید خواهد شد مورد بحث قرار گرفته است. برخی از نقص است که می تواند در طول فرایند تولید رخ می دهد، و همچنین به عنوان خسارت ناشی از خدمات مشخص خواهد شد. در این بخش خلاصه ای از نقش NDT نقش در حصول اطمینان از یکپارچگی ساختاری جزء نتیجه گیری.


/ 0 نظر / 11 بازدید