محاسبة مفید سرامیکی

تسلط خود را بر محاسبات ساده سرامیکی محک بزنید

 

 

محاسبة مفید سرامیکی

 

محاسبة درصد رطوبت اولیة خاک پس از تهیة دوغاب در آسیا

 

 

 

مقدار 400 گرم خاک مرطوب را بدون خشک کردن همراه با 250 میلی لیتر آب به داخل آسیا ریختیم. پس از انجام سایش، رطوبت دوغاب نهایی 42 درصد شد.

درصد رطوبت اولیة خاک را در دو حالت زیر حساب کنید:

الف) تمام خاک در آسیا سایش خورده باشد؛

ب) مقدار 50 گرم از خاک بدون سایش خوردن دور ریخته شده باشد.

دانسیتة آب مصرفی را یک گرم بر سانتی متر مکعب فرض کنید.

 

حل مسأله

الف) وزن کل دوغاب برابر است با

250 ml (gr) water + 400 gr soil = 650 gr

چون درصد آب دوغاب 42 است، پس مقدار آب کل دوغاب (رطوبت موجود در خاک به همراه 250 میلی لیتر آب افزوده شده در ابتدای بارگیری) برابر خواهد بود با

0.42 × 650 gr slip = 273 gr water

250 گرم از 273 گرم آب از ابتدا به داخل آسیا ریخته شده بود؛ پس مقدار 23 گرم اضافی از طریق خاکِ مرطوب تأمین شده است. یعنی

Water in soil = 273 – 250 = 23 gr water

بنابراین از 400 گرم خاک، مقدار 23 گرم آن آب است؛ پس درصد رطوبت خاک به صورت زیر خواهد بود:

Water content of soil = ( 23 / 400 ) × 100 = % 5.75

توجه داشته باشید که وقتی می خواهیم درصد اجزای سازندة یک مخلوط را محاسبه کنیم، باید مقدار «هر جزء» را بر مقدار «کلِ مخلوط» تقسیم و در عدد صد ضرب کنیم.

ب) چون 50 گرم از خاک در انتهای سایش دور ریخته شده است، بنابراین مقدار دوغاب به دست آمده 600 گرم خواهد بود؛ یعنی

250 ml (gr) water + [ 400 – 50 ] gr soil = 600 gr

چون درصد آب دوغاب 42 است، مقدار آبِ کل در دوغاب برابر خواهد بود با:

Water in slip = 0.42 × 600 gr = 252 (ml) gr

پس مقدار خاک موجود در دوغاب برابر خواهد بود:

Soil in slip = 600 gr slip – 252 (ml) gr water = 348 gr soil

از آن جا که مقدار 50 گرم از خاک دور ریخته شده (و تمامِ آن نیز جامد بوده و شامل آب نمی شود)، مقدار 350 گرم خاک مرطوب باقی خواهد ماند که بر اساس محاسبة بالا 348 گرم آن را خاک تشکیل می دهد. در نتیجه مقدار آب موجود در خاکِ مرطوب برابر است با

Water content in wet soil = 350 gr – 348 gr = 2 (ml) gr water

درصد رطوبت خاک مذکور چنین محاسبه می شود:

Water content of soil = ( 2 / 400 ) × 100 = % 0.50

دلیل این که در محاسبة درصد رطوبت خاک، مقدار 2 گرم آب بر 400 گرم خاک تقسیم شده (و نه بر 350 گرم خاک) آن است که 50 گرم خاکِ سایش نخورده و دور ریخته شده، در ابتدای سایش وجود داشت و هدف این مسأله نیز محاسبة مقدار رطوبت اولیة خاک بود.

/ 0 نظر / 67 بازدید