نقص خطی - دررفتگی

نقص خطی - دررفتگی

جابه جایی هستند نوع دیگری از نقص در بلورها است. جابه جایی هستند مناطق شدند و اتم ها از موقعیت در ساختار بلوری است. جابه جایی تولید می شوند و حرکت می کند زمانی که تنش اعمال می شود. حرکت از جابه جایی اجازه می دهد تا لغزش - تغییر شکل پلاستیک به رخ می دهند.

قبل از کشف از دررفتگی توسط تیلور، Orowan و Polyani را در سال 1934، هیچ کس نمی تواند خواص تغییر شکل پلاستیک از یک فلز می تواند تا حد زیادی توسط صرفا با تشکیل (بدون تغییر ترکیب شیمیایی) تغییر کرده است. این حتی بزرگتر رمز و راز شد زمانی که دانشمندان در اوایل دهه 1900 تخمین زده است که فلزات تحت تغییر شکل پلاستیکی در نیروهای بسیار کوچکتر از استحکام نظری از نیروهای که برگزاری اتم فلز با هم است.متالوژیست تردید بسیاری از تئوری جابجایی تا توسعه میکروسکوپ انتقال الکترونی در اواخر دهه 1950 باقی مانده است. TEM شواهد تجربی را جمع آوری می شود که نشان داد که استحکام و چکش خواری فلزات توسط جابه جایی کنترل می شوند. 

دو نوع اساسی از دررفتگی، لبه دررفتگی و جابجایی پیچ وجود دارد. در واقع، لبه پیچ جابه جایی و فقط اشکال افراطی از ساختارهای دررفتگی امکان وجود دارد که می تواند رخ دهد. بیشترین جابه جایی ها احتمالا ترکیبی از فرم لبه و پیچ، اما این بحث به این دو نوع محدود خواهد شد.

دررفتگی لبه 
نقص لبه می تواند به راحتی قابل مشاهده به عنوان نیمه اضافی هواپیما از اتم ها در یک شبکه. دررفتگی به نام نقص خط زیرا منبع معیوب در شبکه دروغ جابجایی در امتداد یک خط تولید. این خط در امتداد بالای اضافی نیمه هواپیما است. اوراق قرضه بین اتمی به میزان قابل توجهی تنها در مجاورت خط دررفتگی تحریف شده است.

درک حرکت جابجایی کلیدی است برای درک چرا دررفتگی اجازه می دهد تغییر شکل در استرس بسیار پایین تر از یک کریستال کامل رخ می دهد. حرکت دررفتگی به جنبش کاترپیلار مشابه است. کاترپیلار به یک نیروی بزرگ به اعمال تمام بدن خود را در یک بار حرکت می کند. در عوض آن حرکت می کند قسمت پشت بدن خود را به مقدار کمی به جلو و ایجاد برآمدگی است. قوز پس از آن حرکت می کند حرکت رو به جلو و در نهایت تمام بدن به جلو توسط یک مقدار کوچک است.

همانطور که در مجموعه ای از تصاویر بالا نشان داده شده است، جابجایی به سمت مشابه حرکت یک مقدار کوچک در یک زمان است. جابجایی در نیمه بالای کریستال لغزش یک هواپیما در یک زمان آن را به عنوان از موضع خود را در تصویر (A) به سمت راست حرکت می کند تا موقعیت خود را در تصویر (ب) و در نهایت تصویر (ج) است. در روند لغزش یک هواپیما در یک زمان، جابجایی منتشر در سراسر بلور. حرکت جابجایی در سراسر هواپیما در نهایت باعث می شود در نیمه بالای کریستال با توجه به نیمه پایین حرکت می کند. با این حال، تنها بخش کوچکی از این اوراق در هر زمان داده شده شکسته شده است. جنبش در این روش نیاز به یک نیروی بسیار کوچک تر از شکستن همه اوراق قرضه در سراسر هواپیما متوسط ​​به طور همزمان است.

دررفتگی پیچ 
یک نوع پایه دوم جابجایی، جابجایی پیچ نامیده می شود وجود دارد. جابجایی پیچ کمی مشکل تر به تجسم است. حرکت جابجایی پیچ نیز ناشی از تنش برشی است، اما نقص جنبش خط عمود بر جهت تنش و جابجایی اتم، به جای موازی است. جابجایی پیچ به تجسم، تصور کنید یک بلوک فلزی است که دارای یک تنش برشی اعمال شده به طوری که در سراسر یک پایان فلز شروع به پاره کردن.این است که در تصویر بالا سمت راست نشان داده شده است. تصویر پایین سمت راست را نشان می دهد هواپیما از اتم درست بالای RIP. اتم های ارائه شده توسط دایره آبی از جایگاه اصلی خود را هنوز منتقل شده است. اتم نشان داده شده با دایره قرمز رنگ به موقعیت جدید خود را در شبکه منتقل می شود و برقرار اوراق فلزی است. اتم های ارائه شده توسط محافل سبز در روند حرکت هستند. این دیده می شود که تنها بخشی از اوراق قرضه در هر زمان با توجه به شکست می شوند. همانطور که در مورد جابجایی لبه، حرکت در این روش نیاز به یک نیروی بسیار کوچک تر از شکستن همه اوراق قرضه در سراسر هواپیما متوسط ​​به طور همزمان است.

اگر نیروی برشی افزایش می یابد، اتم ها را به لغزش خود ادامه خواهد داد به سمت راست. یک ردیف از اتم های سبز وجود دارد و راهی برای بازگشت به یک نقطه مناسب در شبکه (و قرمز) و یک ردیف از اتم های آبی لغزش از موقعیت (و تبدیل به سبز). به این ترتیب، جابجایی پیچ به سمت بالا حرکت خواهد کرد که در این عکس، که به صورت عمود بر جهت تنش. به یاد بیاورید که در رفتگی لبه موازی حرکت می کند به جهت استرس.همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، تغییر شکل پلاستیک خالص از هر دو لبه و پیچ جابه جایی همان است، با این حال.

 

جابه جایی در امتداد پر چگال ترین هواپیماهای اتم ها در یک ماده حرکت می کند، به دلیل استرس مورد نیاز برای حرکت را افزایش می دهد دررفتگی با فاصله بین هواپیماها است.فلزات FCC و BCC هواپیماهای بسیاری متراکم، پس از جابه جایی حرکت نسبتا آسان است و این مواد دارای چکش خواری بالا. فلزات و برای جابه جایی به حرکت آن را مشکل تر تقویت شود. این ممکن است شامل مقدمه ای از موانع، مانند اتم های بینابینی یا مرز دانه ها، به "پین" دررفتگی. همچنین، به عنوان یک ماده plastically تغییر شکل، جابه جایی بیشتری تولید می شوند و آنها را به هر راه دیگران را جلب کرده و مانع حرکت است. این است که چرا فشار یا کار سخت شدن رخ می دهد.

در باند مواد ionically، یون باید گذشته منطقه با اتهام، دافعه ایجاد حرکت می کند به منظور رسیدن به محل بعدی به همین اتهام است. بنابراین، لغزش دشوار است و مواد شکننده هستند. به همین ترتیب، چگالی پایین بسته بندی مواد کووالانسی آنها را به طور کلی بیشتر شکننده تر از فلزات است. 

/ 1 نظر / 30 بازدید
یک دانشجوی دکترا

جسارتا ترجمش ااافتضضضاحه .....