پیوند اتمی (فلزی یونی، کووالانسی، و ون der اوراق قرضه Waals)

پیوند اتمی 
(فلزی یونی، کووالانسی، و ون der اوراق قرضه Waals)

از شیمی ابتدایی آن شناخته شده است که ساختار اتمی آن از هر عنصری از یک هسته با بار مثبت احاطه شده توسط گردان الکترون ها در اطراف آن ساخته شده است. عدد اتمی عنصر نشان می دهد تعدادی از پروتون با بار مثبت در هسته است.وزن اتمی یک اتم نشان می دهد که چگونه بسیاری از پروتون ها و نوترون ها در هسته است. برای تعیین تعداد نوترون ها در یک اتم، عدد اتمی آن شده است به سادگی از نظر وزن اتمی کم می شود.

اتم ها می خواهم به یک شارژ الکتریکی متعادل است. بنابراین، آنها معمولا دارای بار منفی الکترون ها در اطراف هسته در تعداد برابر با تعداد پروتونهای. نیز شناخته شده است که الکترون با انرژی های مختلف و مناسب است برای در نظر گرفتن این الکترونها در اطراف هسته در انرژی "پوسته" به عنوان مثال، منیزیم با عدد اتمی آن از 12، دارای دو الکترون در پوسته داخلی، هشت مورد در پوسته دوم و دو در پوسته بیرونی.

همه پیوندهای شیمیایی شامل الکترونهای آن میباشد. اتم ها به هم نزدیک خواهد ماند اگر آنها دارای منافع مشترک در یک یا چند الکترون است. اتم در خود پایدار ترین آنها پر شده هیچ بخشی از پوسته الکترونی. اگر یک اتم دارای چند الکترون در پوسته است، آن را تمایل به از دست دادن پوسته برای خالی کردن. این عناصر فلزات هستند. هنگامی که فلز پیوند اتم، یک پیوند فلزی رخ می دهد. وقتی یک اتم تقریبا کامل پوسته الکترون، سعی خواهد کرد برای پیدا کردن الکترون از یک اتم دیگر به طوری که می توان آن را به پوسته خارجی آن را پر کنید. این عناصر معمولا به عنوان غیر توصیف شده است. پیوند بین دو اتم نافلز است که معمولا یک پیوند کووالانسی است. از کجا اتم های فلزی و غیر فلزی گرد هم می آیند پیوند یونی رخ می دهد. انواع دیگر کمتر شایع، از اوراق قرضه نیز وجود دارد اما جزئیات فراتر از محدوده این مواد هستند. در چند صفحات بعدی، فلزی، اوراق قرضه کووالانسی و یونی خواهد شد جزئیات بیشتر پوشانده شده است. 

/ 0 نظر / 11 بازدید