پیوند فلزی

پیوند فلزی

ویژگی مشترک از عناصر فلزی است که آنها شامل تنها یک تا سه الکترون در پوسته بیرونی می باشد. هنگامی که یک عنصر دارای تنها یک، دو یا سه الکترونهای ظرفیتی (یعنی الکترون در پوسته بیرونی)، پیوند میان این الکترون ها و هسته نسبتا ضعیف است.بنابراین، برای مثال، هنگامی که اتم های آلومینیوم در کنار هم در یک بلوک فلزی است که گروه بندی، الکترونهای بیرونی را ترک اتمها را به تبدیل شدن به بخشی از مشترک "ابر الکترونی". به این ترتیب، الکترونهای ظرفیتی، تحرک قابل توجهی دارند و قادر به انجام گرما و برق به راحتی. همچنین، ماهیت delocalized از اوراق قرضه، این امکان را برای اتم گذشته یکدیگر اسلاید وقتی که این فلز به جای شکستگی مانند شیشه یا سایر مواد شکننده تغییر شکل است.

از آنجا که اتم های آلومینیوم از دست دادن دو الکترون، آنها در نهایت داشتن بار مثبت می شوند و تعیین شده در 3 + یون (کاتیونهای). این یون های دفع یکدیگر است، اما با هم در بلوک برگزار زیرا الکترون های منفی به یون های با بار مثبت را به خود جلب شده است. در نتیجه به اشتراک گذاشتن الکترون، کاتیونهای خود را در یک الگوی منظم ترتیب. این الگو به طور منظم از اتم، ساختار بلوری فلزات است. در شبکه بلور، اتم ها در بسته بندی شده از نزدیک با یکدیگر به حداکثر رساندن قدرت اوراق قرضه است. قطعه ای واقعی از فلز تشکیل شده از کریستال های کوچک بسیاری به نام دانه که در مرز دانه ها تماس است.

برخی از ویژگی های مشترک مواد با باندهای فلزی:

  • خوب هادی الکتریکی و حرارتی به دلیل می الکترونهای ظرفیتی بودند،
  • مات
  • نسبتا انعطاف پذیر 
/ 0 نظر / 2 بازدید