نمونه سوالات کریستالوگرافی

 

1-بلور جسمی است:

 

1)جامد-طبیعی که دارای ساختمان داخلی منظم باشد

2)جامد- طبیعی همگن که دارای ساختمان داخلی منظم باشد

3)همگن و طبیعی که دارای ساختمان داخلی منظم باشد 

4)جامد و طبیعی و همگن

 

2-کدامیک از گروه های زیر نا همگن هستند

 

1)گرانیت- میکا- فلدسپات

2)ماسه سنگ- گرانیت- بازالت

3)فلدسپات- میکا- کوارتز

4)فلدسپات- گرانیت- بازالت

 

3-در محیط همگن وناهمسانگرد :

 

1)کلیه خواص فیزیکی و شیمیایی در همه جهات متفاوت است

2)خواص شیمیایی یکسان و خواص فیزیکی در جهات مختلف متفاوت است

3)خواص شیمیایی یکسان ولی خواص فیزیکی برداری در جهات موازی متفاوت است

4)خواص شیمیایی متفاوت ملی خواص فیزیکی در حهای موازی یکسان است

 

4-ناهمسانگردی نا پیوسته حالتی است که:

 

1)خواص فیزیکی برداری بلور به تدریج از جهتی به جهت دیگر تغییر می کند

2)خواص فیزیکی برداری بلور در جهات موازی متفاوت است

3)خواص فیزیکی برداری بطور نا گهانی از جهتی به جهت دیگر تغییر می کند

4)خواص فیزیکی جسم در جهات مختلف با یکدیگر متفاوت است

 

5-کدامیک از عبا رات زیر در مورد تشکیل بلور صحیح است؟

 

1) اجسام متبلور از تغییر شکل مواد محلول حاصل می شوند

2) اجسام متبلور از تغییر شکل مواد گازی حاصل می شوند

3) اجسام متبلور از تغییر شکل مواد گازی جامد و مایع حاصل می شوند

4) اجسام متبلور از تغییر شکل مواد جامد حاصل می شوند

 

6-اجزا تشکیل دهنده بلور تحت تاثیر چه نیروهایی قرار می گیرند؟

 

1)نیروی کلنی و نیروی جاذبه

2)نیروی کولنی و نیروی بین ذرات

3)نیروی بین ذرات و نیروی دافعه

4)نیروی کولنی و نیروی دافعه

 

7- فاصله تعادلی در ساختمان داخلی یک بلور چیست؟

 

1) فاصله ای است که اجزا تشکیل دهنده از مرکز بلور می گیرند

2) فاصله ای است که اجزا تشکیل دهنده بلوربا یکدیگر می گیرند

3) فاصله ای است که بیشترین جاذبه بین ذرات وجود دارد

4) فاصله ای است که کمترین نیروی  جاذبه بین ذرات وجود دارد ه

 

8-مهمترین اعمالی که موجب تکرار واحدهای سازنده یک بلور می شوند

 چند تا است ؟ نام ییرید

 

1)دو تا – انتقال و چرخش

2)دو تا – انتقال و پیچش

3)سه تا – پیچش و دوران و چرخش

4)سه تا – انتقال و چرخش و پیچش

 

9-از نظر شکل ظاهری بلور ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید

 (از کامل به ناقص)

 

1) سه گروه – سابهدرال – ائوهدرال – آنهدرال

2) سه گروه –ائوهدرال – آنهدرال -  سابهدرال

3) سه گروه –آنهدرال– ائوهدرال - سابهدرال

4) سه گروه – ائوهدرال – سابهدرال - آنهدرال

 

10- واحد های سازنده شبکه نمک طعام کدام یک از اجزا زیر است؟

 

1)              NaCl

2)             Cl,Na

3)               Na

4)               Cl

 

11- چهار تا از شبکه های دو بعدی را نام ببرید؟

 

1)مربعی – مسطیلی – متوازی الاضلاع – ذو زنقه ای

2)مستطیلی – مربعی – شش وجهی – ذو زنقه ای

3)مسطتیلی مرکزدار – مستطیلی ساده – مربعی – ذوزنقه ای

4)مستطیلی – مربعی – متوازی الاضلاع – شش وجهی

 

12- کدامیک از عبا رات زیر صحیح است؟

 

1) محور a   بلور شناسی بر محورx   و محور b  بر y   منطبق  است

2) محور a   بلور شناسی بر محور x  و محور b  بر z   منطبق  است

3) محورa    بلور شناسی بر محور y  و محور c  بر z   منطبق  است

4) محور b   بلور شناسی بر محور y  و محور a  بر z   منطبق  است

 

13-کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

 

1)گرمای نهان ذوب وپراش x از خواص مواد متبلور است

2)گرمای نهان ذوب در مواد غیر متبلور وئ ثابت بودن زوایای بین سطوح از خواص مواد متبلور است

3)گرمای نهان ذوب در اجسام متبلور  پراش پرتو x در اجسام غیر متبلور دیده می شود

4)داشتن شکل ظا هری مخصوص در اجسام متبلور و گرمای نهان ذوب در اجسام غیر متبلور است

 

14- کدام گزینه در مورد فرایندرشد بلور ها صحیح است؟

 

1)انرژی سطوح پر تراکم بیشتر از انرژی سطوح کم تراکم است.

2)پایداری سطوح پر تراکم کمتراز سوح کم تراکم است.

3)سرعت تشکیل و رشد سطوح کم تراکم کند تر سطوح پر تراکم است.

4)سرعت تشکیل و رشد سطوح کم تراکم سریعتر از سطوح پر تراکم است.

 

15- طرح تار تان ترکیبی از کدام ماکل های زیر است؟

 

1)پریکلین و برزیلی

2)ژاپنی و آلبیت

3)پریکلینو آلبیت

4)مانباخ و باونو

 

16- در کدامیک از سیستم های زیر هر سه پارامتر طولی و زاویه ای

 مساوی هستند؟

 

1)سیستم هگزاگونال و مکعبی

2)سیستم مکعبی و اورترمبیک

3)سیستم مکعبی و رمبهدری هگزاگونال

4)سیستم مکعبی و تتراگونال

 

17-واحد های سلولی شبکه بلور هل به صورت........وجهی تشکیل می شوند

 

1)3و4و5

2)3و4و5 و6

3)3و4و5 و6و7

4)2و3و4و6

 

18-شبکه ساده سیستم های بلوری چیست؟

 

1)شبکه ای است که فقط دارای اتم های ساده باشد

2)شبکه ای است که فقط در روی سطوح آن اتم ها وجود دارند

3)شبکه ای است که اتم ها در روی سطوح و گوشه های آن قرار دارند

4)شبکه ای است که اتم ها فقط در گوشه های آن قرار دارند

 

19-چه تعداد از شبکه های براوه متعلق به سیستم مکعبی هستند؟ نام ببرید

 

1)سه تا-مرکزدار ساده-قاعده مرکزدار

2)چهار تا-مرکزدار ساده-قاعده مرکزدار-سطوح مرکزدار

3)سه تا-مرکزدار-ساده-سطوح مرکزدار

4)دو تا- مرکزدار –ساده

 

20- بیشترین تعداد شبکه های براوه متعلق به کدام سیستم است؟

 

1)ارتورمبیک

2)مکعبی

3)تتراگونال

4)هگزاگونال

 

21- چه تعدادی از شبکه های براوه به سیستم تتراگونال متعلق هستند؟

 نام ببرید.

 

1)سه تا-مرکزدار- ساده- قاعده مرکزدار

2)دو تا – مرکزدار و قاعده مرکز دار

3)چهار تا- ساده- سطوح مر کز دار- قاعده مر کز دار

4)دو تا - مرکزدار – ساده

 

22- اندیس میلر هر سطح عبارت است از:

 

1)نسبت بین سطوح یک کانی

2)نسبت قطع شدهاز محور ها توسط هر یک از سطوح

3)عکس نسبت قطع شده از محور ها توسط هر یک از سطوح

4)مقدار قطع شده از محور ها توسط یک سطح

 

23- پرتوx  چیست؟

 

1)بخشی از پرتو های الکترو مغناطیسی که مر ئی هستند

2) بخشی از پرتو های الکترو مغناطیسی رادیوئی هستند

3) بخشی از پرتو های الکترو مغناطیسی کیهانی هستند

4) بخشی از امواج الکترو مغناطیسی که در بین پرتو گاما و مرئی هستند

 

24- پرتو  x چگونه تولید می شود؟

 

1)فیلمان کاتد دراثر عبور جریان برق گرم میشود و پرتو x بوجود می آید

2)از برخورد الکترون ها به فیلمان کاتد بوجود می آید

3)از برخورد الکترون ها به آند بوجود می آید

4)از برخورد الکترونها لایه داخلی اتم جسم کاتدی بوجود می آید

 

25- لامپ تولید پرتو x چند قسمت دارد ؟ نام ببرید

 

1)سه قسمت.کاتد - آند –مولد جریان برق

2) چهار قسمت.کاتد - آند –مولد جریان برق – الکترون

3) سه قسمت.کاتد - الکترون –مولد جریان برق

4) سه قسمت.کاتد - فیلتر –مولد جریان برق

 

26- پرتو x در کانی شناسی به چند طریق بکار می رود؟

 

1)دو طریق – دیفرکتو متری –دبای شرر

2) سه طریق – دیفرکتو متری –دبای شرر- پراش

3)سه طریق – دیفرکتو متری –دبای شرر – پودری

4) دو طریق – پودری –دبای شرر

 

27-در نمودار دیفکتو متری چه پارامتر هایی محاسبه می شوند؟

 

1)d  در محور افقی -  2& در محور قائم

2) شدت I در محور قلئم – 2& در محور افقی

3) شدت I در محورافقی – 2& در محور قائم

4) شدت I در محورافقی – d در محور افقی

 

28-قوانین بلورشناسی عبارتند از :

الف : قانون فرم‌های بلور شناختی – اصل تقارن – قانون مناطق

ب: قانون تصاویر استریوگرافیک – قانون مناطق – قانون فرم‌های بلور شناختی

ج : اصل ثابت بودن زوایا – اصل تقارن – قانون مناطق

د : اصل ثابت بودن زوایا – اصل فرم‌های بلور شناختی – اصل مناطق

 

29- در اندازه‌گیری زاویه بین دو سطح توسط زاویه سنج تماسی :

 

الف : معمولاً زاویه بین دو سطح اندازه‌گیری می‌شود .

ب : مکمل زاویه بین دو سطح اندازه گیری می‌شود.

ج : مکمل زاویه بین عمود بر دو سطح اندازه‌گیری می‌شود

د : متمم زاویه بین دو سطح اندازه‌گیری می‌شود.

 

30- چند نوع زاویه سنج داریم نام ببرید.

 

الف : 2 نوع تماسی ساده ـ انعکاسی ساده

ب : 2 نوع تماسی ساده ـ آینه‌ای ساده

ج : 4 ـ تماسی یک و دو دایره‌ای ـانعکاسی یک و دو دایره‌ای

د : 3 نوع ـ تماسی ـ انعکاسی یک و دو دایره‌ای

 

31- در رسم تصاویر استریوگرافیک بر روی شبکه ولف در واقع یک بلور را

در داخل یک کره فرض می‌کنیم و:

 

الف : از هر یک از سطوح عمودی بر دایره استوائی رسم می‌کنیم و قطب سطوح مورد نظر را پیدا می‌کنیم.

ب : هر یک از سطوح را به قطب نیم‌کره مقابلشان وصل می‌کنیم محل تلاقی آنها با دایره استوایی قطب سطح مورد نظر است.

ج : قطب هر یک از سطوح را به قطب نیم‌کره مقابل وصل می‌کنیم، محل تلاقی این خط با دایره استوائی قطب سطح مزبور است.

د : از هر یک از سطوح عمودی بر دیواره کره رسم می‌کنیم. نقاط به دست آمده تصاویر استریوگرافیک قطب سطح مزبور است.

 

32- در تصاویر استریوگرافیک تصویر سطوحی که به موازات محور b

 هستند …… واقع می‌شوند.

 

الف : در پیرامون دایره

ب : بر روی قطر شمالی جنوبی

ج : بر روی بطر شرقی ـ غربی

د : بر مرکز دایره

 

33- تقارن چیست ؟

 

الف : تکرار اجزاء خارجی بلور

ب : تکرار منظم کلیه اجزاء خارجی بلور

ج : تکرار 2تائی اجزای خارجی بلور

د : تکرار دورانی اجزاء خارجی

 

34- عوامل تقارن چندتا است ؟ آنها را نام ببرید .

 

الف : 3تا – محور درجه 3 – محور درجه 4 – محور درجه 6

ب : 3تا – محور معکوس – محور چرخشی – محور انعکاسی

ج : 3تا – محورها – مرکز – سطوح تقارن

د : 3تا – محور معکوس – موحور چرخشی و سطح آینه

 

35- چند نوع محور تقارنی داریم ؟ نام ببرید .

 

الف – محور ساده – محور دورانی – محور چرخشی

ب – محور معکوسی – محور دورانی – محور ساده

ج – محور درجه 6 محور درجه 4- محور درجه 2

د – محور ساده – محور معکوس – محور انعکاسی

 

36- در اثر عملکرد …… تکرار می‌شوند .

 

الف – محور دورانی ساده اجزاء بلور بطور متناوب در بالا و پائین یک سطح فرضی .

ب- محور دورانی انعکاسی – اجزاء بلور بطور متناوب در بالا و پائین یک سطح تقارنی .

ج – محور دورانی معکوس ، اجزاء بلور بطور متناوب در بالا و پائین سطح فرضی .

د- سطح تقارن ، اجزاء بلور بطور متناوب در بالا و پائین .

 

37- در اثر عملکرد سطح تقارن :

 

الف : هر سطحی به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود .

ب : هر سطحی در طول یک دوران o360 دوبار تکرار می‌شود .

ج : هر سطحی بصورت تصویر آئینه‌ای خود تکرار می‌شود .

د : هر سطحی بطور معکوس و به فاصله o180 از خودش تکرار می‌شود .

 

38- عمل مرکز تقارن موجب تکرار اجزاء سازنده بلور :

 

الف : به فاصله o180 و بطور معکوس می‌شود .

ب : بصورت تصویر آینه‌ای و بطور معکوس می‌شود .

ج : به فاصله o360 و بطور معکوس می‌شود .

د : به طور متناوب در بالا و پائین یک سطح فرضی می‌شود .

 

39- فرم چیست ؟

به مجموعه‌ ………… فرم گفته می‌شود .

 

الف : سطوحی که در یک بلور وجود دارد .

ب : سطوح مشابهی که در یک بلور وجود دارد .

ج : سطوح مشابهی که در اثر عملکرد عناصر تقارنی در یک بلور وجود دارد .

د : سطوحی که بوجود آورنده شکل خارجی بلور است .

 

40- فرم باز چیست ؟

 

الف : به فرم‌های سیستم مکعبی فرم باز می‌گویند .

ب : فرم‌هائی که حجم بسته را بوجود نمی‌آورند فرم باز گویند .

ج : فرم‌هائی سیستم غیرمکعبی فرم‌های باز هستند .

د : فرم‌هائی را که از ترکیب 2تای آنها فرم بسته بوجود می‌آیند فرم باز می‌گویند.

 

41- فرم بسته را تعریف کنید  

                                                                                                     

الف : فرمهایی که در اثر عملکرد سطح تقارن بوجود می‌آیند فرم بسته هستند . 

ب : فرم‌هائی که از ترکیب آنها حجم‌های بسته بوجود می‌آید .

ج : مجموعه سطوحی مشابهی که متعلق به یک فرم هستند و حجم بسته‌ای را بوجود می‌آورند .

د : فرم‌هائی که در اثر عملکرد دورانی بوجود می‌آیند .

 

42- فرم پریدون عبارت است از :

 

الف : یک فرم سطحی که بدلیل نبودن عناصر تقارنی تکرار نمی‌شود .

ب : یک فرم دو سطحی که در اثر عملکرد مرکز متقارن تکرار می‌شود .

ج : یک فرم یک سطحی که در اثر عملکرد مرکز تقارن بوجود می‌آید .

د : یک فرم دو سطحی که در اثر عملکرد یک سطح تقارن بوجود می‌آید .

 

43- فرق منشور منوکلینیک و ارتورمبیک چیست ؟

 

الف : قاعده منشور ارتورمبیک مربعی ولی قاعده منشور منوکلینیک لوزی شکل است .

ب : منشور ارتورمبیک از تکرار فرم دوما حاصل می‌شود ولی منشور منوکلینیک از تکرار فرم اسفنوئید حاصل می‌شود .

ج : قاعده منشور ارتورمبیک بر زمین مماس می‌شود ولی قاعده منشور منوکلینیک بر زمین مماس نیست .

د : قاعده منشور ارتورمبیک لوزی ولی قاعده منشور و منوکلینیک مستطیل است .

 

44- منشورهای مضاعف در سیستم‌های هگزاگونال و تتراگونال به ترتیب :

 

الف : 6 و4 سطح دارند .

ب : 12 و 4 سطح دارند .

ج : 6 و 8 سطح دارند.

د : 12 و 8 سطح دارند .

 

45- فرم دوما در اثر عملکرد ……… بوجود می‌آید .

 

الف : یک محور درجه 2

ب : یک سطح تقارن

ج : محورهای معکوس

د : محور انعکاسی

 

46- فرم هرمی در اثر عملکرد ……… بوجود می‌آید .

 

الف : مرکز تقارن

ب : سطح تقارن

ج : محورهای درجه 2 – 3 – 4 و 6

/ 0 نظر / 21 بازدید