واژه نامه عیوب شیشه

واژه نامه عیوب شیشه

Air Bell
عیوبی در شیشه های اُپتیکی قالب زده یا پرس شده که بصورت حبابهای غیر منظم وجود دارند.
Airline = Hair line
عیبی است که بصورت یک سری از حبابهای هوا که در امتداد یک خط در لوله های شیشه ای بوجود می آیند.
Baffle Mark
عیبی است که در بطریهای شیشه ای در اثر از بین دو قسمت قالب یا خوب جفت نشدن آنها بوجود می آید و بصورت یک درز یا یک خط برآمده در روی شیشه باقی می ماند.
Birds cage
گاهی مواقع عیوبی در تولید بطری شیشه ای اتفاق می افتد که داخل شیشه با تارهای شیشه ای پر می شود.
Black Speck
عیبی در شیشه بخصوص بشکل یک ذره ناخالص ذوب نشده مثل سنگ معدن کرم, در چینی سازی این عیب می تواند در نتیجه وجود حاصل از ذرات آهن یا ترکیبات آن باشد. در لعاب فلز ورود ناخالصیها می تواند باعث این عیب شود.
Blibe
عیبی در ظروف شیشه ای که بصورت حباب کشیده شده با اندازه متوسط که بین تاول وSeedبوجود می آید Gregblibeشامل سولفات سدیم حل نشده است.
Blister
حباب هوای بزرگی که اشتباهاً در سطح لعاب چینی ظاهر می شود. اگر نزدیک سطح ظروف شیشه ای باشد آنرا Skin – Blisterگویند. و در صورتی که در سطح داخل ظروفی که با دمیدن هوا ساخته شده, ایجاد شود به آن Pipe Blisterگویند. علل اصلی Blister در لعاب فلز متصاعد 
شدن گاز از فلز و آلوده بودن سطح فلز و وجود رطوبت در جو کوره پخت لعاب نیز چنین اشکالی را بوجود می آورد.
Block Rake
لکه های سطحی که دارای ظاهر زنجیره ای است و گاهی مواقع در سطح شیشه ظاهر می شود.
Bruise
چنانچه ضربه ای به سطح شیشه خورده شود تعداد زیادی ترک در سطح آن بوجود می آید که Bruiseنامیده می شود.
Brush Marks
عیوبی که در سطح بعضی از بطریهای شیشه ای مشاهده می شود و شبیه یک سری خطوط عمودی نازک است و بعنوانScrub Marks شناخته شده اند.
Cats Eye
عیبی در ظروف شیشه ای بصورت هلال ماه blister که ممکن است دارای مواد خارجی باشد.
Check, Crizzle Vent
ترک سطحی در ظروف شیشه ای. 
Chill Mark
عیب سطحی در ظروف شیشه ای که با ظاهر چروکش مشخص می شود, و گاهی مواقع هم به اسم Flow line نامیده می شود که در اثر تماس غیر یکنواخت مذاب شیشه با قالب بوجود می آید.
Choke
عیبی است که در موقع ساخت شیشه ایجاد می شود و معمولاً در گردن شیشه بصورت جمع شدگی ظاهر می شود.
Cord
عیبی است در شیشه که در اثر غیر یکنواخت بودن ظاهر می شود و این شامل شیشه هایی است که در قسمت های مختلف دارای ضریب شکستهای متفاوت می باشند.
Dapple
نا صافی در سطح داخلی یا خارجی ظروف شیشه ای است.
Dust
عیبی است در لامپ, حباب لامپ یا Valveکه در اثر وجود مواد خارجی خیلی ریز پیدا می شود و به نامDusting و Spewنیز شناخته می شود.
Feather
1- عیبی است در شیشه که شبیه پر است و در اثر ناخالصیهائی که در زمان شکل دادن شیشه وارد آن می شوند, بوجود می آید.
2- عیبی است در فیبر شیشه ای که در اثر خم کردن آن ایجاد می شود.
Fin
عیبی است که گاهی مواقع در ظروف شیشه ای که بوسیله پرس یا دمیدن تولید می شوند مشاهده می شود. و این عیب بصورت خطوط بسیار نازک و برجسته در محل اتصال در قطعه قالب در جسم ظاهر می شود.
Fire crack Firing crack
نوعی ترک است در ظروف شیشه ای که در اثر شوک منطقه ای ایجاد می شود و همچنین در ظروف چینی و نسوزهای غیر شاموتی در اثر حرارت شدید بوجود می آید.
Flow Line
عیب سطحی در شیشه. به لغت C hill Markمراجعه شود.
Hollow Neck
عیبى ر گردن بطرىشیشه اىکه نتیجه کوچک بودن لقمه ای است که بطری از آن ساخته شده است اگر بطری شیشه ای دارای پیچ در گردن باشد. بطری با گردن معیوب,Blown– Awayگفته می شود.
Irising
عیبی است سطحی بشکل لکه رنگی که گاهی مواقع در سطح شیشه هاىتخت که در روىیکدیگر انبار شده اند ظاهر مىشود. این عیب از مخلوط شدن رنگهائىکه همراه آنها بوده بوجود مىآید و علت آن رطوبت هوا مىباشد. اگر شیشه را در اتمسفر اسیدى نیل کنند و سپس آن را کاملأ بشویند. یا اگر ورقه هاىشیشه را بوسیله کاغذ جدا نمایند چنین عیبىبوجود نخواهد آمد.
Knot
عیبی است در شیشه که شامل دانه هائی از جنس شیشه است که ترکیب آن با شیشه اصلی متفاوت می باشد و آنها را با ضریب شکست متفاوتی که با بقیه شیشه دارند تشخیص می دهند.
Lap
عیبی است در سطح شیشه که در اثر تا شدن آن اتفاق می افتد.
Mould Mark
عیبی است که در سطح شیشه و در اثر ناصاف بودن سطح قالب ایجاد می شود. در صورتی که شیشه تخت قوس دار مورد نیاز باشد آنرا بوسیله قالب یا فریمی که برای این منظور آماده شده شکل می دهند.
Nib
عیبی در یکی از گوشه های شیشه بشکل برآمدگی که در موقع برش بوجود آمده استrange Peel
نوعی تاول سطحی است و نام آن بیان کننده نوع عیب است. این تاول, گاهی مواقع در لعاب فلز و لعاب سرامیک و شیشه ظاهر می شود. این عیب را می توان با تغییر روش اسپری یا وزن مخصوص دوغاب لعاب بر طرف نمود.
Overflush
عیبی است در سطح شیشه که در اثر وارد شدن شیشه مذاب در درز قالب ایجاد می شود.
Overpress
عیبی است در سطح ظروف شیشه ای که بشکل F in داخلی است.
Rack Mark
عیب سطحی در شیشه که بوسیله غلطک ایجاد شده و این عیب در نتیجه حرکت مکانیکی غلطکها بوجود آمده است.
Ream
عیبی است در شیشه تخت است که در نتیجه وجود لایه های نامتجانس یا لایه در داخل شیشه ایجاد می شود. در صورتی که از لبه شیشه به آن نگاه شود بصورت یک سری خطوط موازی دیده می شوند و ظاهر آنها مثل یک سری ورق کاغذ است که روی هم انباشته شده اند.
Reboil
حبابهای ظاهری هوا در موقع تولید شیشه یا لعاب فلز است. بعد از اینکه شیشه مذاب ظاهراً کلیه حبابهای هوا را از دست داد ممکن است دوباره در آن دوباره حباب ظاهر شود و در لعاب فلز در حین پخت دوم یا سوم در سطح آستری لعاب ورق حبابهای هوا ممکن است ظاهر شود.
Red Edge
عیبی است در شیشه تخت که عبارتست از وجود تعداد زیادی سوراخ ریز و چنانچه لبه های شیشه را جلا دهند بعلت همین سوراخهای ریز ناصاف خواهند بود.
Rocker
بطری شیشه ای که معیوب است و ته آن مقعر می باشد.
Roler Mark or Roller . Scratch
عیبی است در سطح شیشه هایی که بطور عمودی کشیده شده اند و در اثر تماس غلطکها با شیشه blemishایجاد می شوند.
Scab
عیبی در شیشه که در اثر باقی ماندن گلوله ای از سدیم سولفات ایجاد می شود و همچنین به عنوان Whitswash شناخته می شود.
Scale
عیبی است در شیشه یا لعاب فلز که در اثر مدفون شدن ذرات اکسید فلزات یا کربن ایجاد می شود.
Scrub Marks
سطحی معیوب در بطرهای شیشه ای.
Scum Scumming
مواد اولیه ذوب نشده که در سطح شیشه مذاب در تانک کوره و ذوب شیشه شناور می شود.
Seed
عیبی است که بصورت ذرات کوچک هوا در شیشه ظاهر می شود. در صورتی که نزدیک سطح شیشه باشند و آن را پالیش نمایند این حبابها باز شده و بنام Broken Seedشناخته می شوند.
Skylight
صفحه شیشه ای که جنس نا مرغوب دارد.
Slugged Bottom
عیبی در ظروف شیشه ای که عبارتست از اختلاف ضخامت در ته ظرف (یک طرف ته ظرف ضخیم و طرف دیگر نازک است) و همچنین به آن Wedged-Bottomو(U.S.A) Heel–Tap اطلاق می شود.
Stone
ذوب نشده های مواد اولیه و یا ذوب نشده های ناشی از آجرهای نسوز کوره که در شیشه نهایی نمایان هستند.
Striae
عیبی در شیشه که بشکل نخ خیلی نازک است و بنام Vein شناخته شده است.
Sugar
عیبی در شیشه کریستال سربی که در اثر عدم کنترل دقیق ضمن صیقل دادن با اسید ایجاد و سپس بصورت کریستال در سطح شیشه ظاهر می شود.
Sugary cut
زبری غیر ضروری لبه شیشه تخت که در اثر برش نامناسب حاصل می شود.
Tear
یک ترک باز در ظروف شیشه ای است.
Wave
عیبی در شیشه های عینک که در اثر عدم یکنواختی بافت شیشه STRIAE بوجود می آید.
/ 0 نظر / 32 بازدید