ناهمسانگردی و همسانی

ناهمسانگردی و همسانی

در یک تک کریستال خواص فیزیکی و مکانیکی اغلب با جهت گیری متفاوت است. می توان آن را در مدل ما از ساختار بلوری که اتم باید قادر باشد که به بیش از یک لغزش و یا تحریف در ارتباط با یکدیگر ساده تر در برخی از جهات از دیگران دیده می شود. هنگامی که خواص یک ماده را با جهت کریستالوگرافی مختلف متفاوت است، گفته می شود مواد ناهمسانگرد.

همچنین، زمانی که خواص مواد در تمام جهات یکسان هستند، که مواد گفته می شودایزوتروپیک است. برای بسیاری از مواد چندبلوری جهت دانه تصادفی قبل از هر کار (تغییر شکل) از مواد انجام می شود. بنابراین، حتی اگر تک تک دانه های ناهمسانگرد هستند، تفاوت املاک تمایل دارند به طور متوسط ​​و به طور کلی، مواد ایزوتروپیک است. هنگامی که یک ماده تشکیل می شود، دانه ها معمولا تحریف و دراز، در یک یا چند جهت است که باعث می شود مواد ناهمسانگرد است. مواد تشکیل دهنده بعد بحث خواهد شد اما اجازه دهید ادامه بحث در مورد ساختار کریستالی در سطح اتمی. 

/ 0 نظر / 15 بازدید