نقص نقطه

نقص نقطه

نقص نقطه ای که در آن اتم از دست رفته است و یا در یک مکان نامنظم در ساختار شبکه است. نقص نقطه عبارتند از اتمهای خود میان بافتی، اتم ناخالصی میان بافتی، اتم substitutional و خالی است. یک اتم خود بینابینی اتم اضافی است که راه خود را از درجه اعتبار ساقط بینابینی در ساختار بلوری شلوغ است. خود اتم ها بینابینی رخ می دهد تنها در غلظت کم فلزات زیرا آنها را تحریف و به شدت تاکید محکم بسته بندی شده ساختار شبکه است.

substitutional اتم ناخالصی یک اتم از یک نوع مختلف از اتم های فله، است که به جای یکی از اتم های فله در شبکه است. اتمهای ناخالصی Substitutional معمولا در اندازه بسته (در حدود 15٪) به اتم به صورت فله. یک مثال اتم ناخالصی substitutional از اتم های روی در برنج است. در برنج، اتم های روی با شعاع 0.133 نانومتر را جایگزین برخی از اتم های مس، که دارای شعاع 0.128 نانومتر است. 

اتمهای ناخالصی بینابینی بسیار کوچکتر از اتم ها در ماتریس فله. اتم ناخالصی بینابینی را در فضای باز بین اتم بخش عمده ای از ساختار شبکه مناسب. نمونه ای از اتم های ناخالصی بینابینی، اتم های کربن هستند که به آهن برای تولید فولاد اضافه شده است.اتمهای کربن، با شعاع 0.071 نانومتر، جا بخوبی در فضای باز بین آهن اتم بزرگتر (0.124 نانومتر) است.

خالی فضاهای خالی که در آن یک اتم باید، اما از دست رفته است. آنها مشترک هستند، به خصوص در دمای بالا که اتم ها اغلب و به طور تصادفی تغییر مواضع خود را در پشت سر گذاشتن سایت های شبکه خالی است. در اغلب موارد، انتشار (حمل و نقل جرم توسط حرکتی اتمی) تنها می تواند به دلیل از جای خالی رخ می دهد.

/ 0 نظر / 2 بازدید