چقرمگی ضربه

چقرمگی ضربه

تاثیر چقرمگی (مقاومت به ضربه AKA) از یک ماده را می توان با Charpy یا Izod آزمون تعیین می شود. این آزمایشات پس از مخترعان خود را به نام و در اوایل 1900 توسعه داده شدند قبل از تئوری مکانیک شکست در دسترس بود. خواص ضربه ای در محاسبات مکانیک شکست نه به طور مستقیم استفاده می شود، اما آزمایشات تاثیر اقتصادی همچنان به عنوان یک روش کنترل کیفیت به منظور ارزیابی حساسیت به فاق و برای مقایسه سختی نسبی مواد مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

دو آزمون با استفاده از نمونه های مختلف و روش های برگزاری نمونه است، اما هر دو آزمون را با استفاده از دستگاه آونگ تست.برای هر دو آزمون، نمونه یک رویداد بیش از حد با توجه به تاثیر آونگ شکسته شده است. توقف اشاره گر مورد استفاده برای ضبط تا چه حد با رقص آونگ ساعت پس از شکستگی نمونه. چقرمگی تاثیر از یک فلز با اندازه گیری انرژی جذب شده در شکست نمونه تعیین می شود. این است که به سادگی با توجه به ارتفاع پاندول که در آن آزاد می شود و ارتفاع که با رقص آونگ ساعت پس از آن زده شده است نمونه به دست آمده است. ارتفاع بار لنگر وزن آونگ تولید انرژی پتانسیل و اختلاف در انرژی پتانسیل از آونگ در آغاز و پایان آزمون برابر است با انرژی جذب شده است.

از آنجا که سختی است دما به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند، تست Charpy یا Izod است که اغلب چندین بار با هر نمونه آزمایش در درجه حرارت های مختلف تکرار شده است. این تولید نمودار سختی تاثیر مواد به عنوان تابعی از دما است. تاثیر سختی در مقابل گراف دما برای فولاد در تصویر نشان داده شده است. این دیده می شود که در دماهای پایین مواد شکننده و ضربه سختی کم است. در دماهای بالا از مواد انعطاف پذیر تر است و چقرمگی تاثیر بیشتر است. دمای انتقال مرز بین رفتار شکننده و انعطاف پذیر است و این دما اغلب توجه بسیار مهم در انتخاب مواد می باشد.

/ 0 نظر / 31 بازدید