پیوند کووالانسی

پیوند کووالانسی

که در آن یک ترکیب فقط شامل اتم نافلز، یک پیوند کووالانسی با اتم های به اشتراک گذاری، دو یا چند الکترون تشکیل شده است. گازهای نجیب دارای 4 یا بیشتر الکترون در پوسته بیرونی خود را (به جز بور) هستند. با استفاده از این الکترون های بسیاری در پوسته بیرونی، این امر نیاز به انرژی بیشتر به الکترون نسبت به اوراق قرضه جدید به دست آورده است. بنابراین، هر دو اتم درگیر اشتراک گذاشتن یک جفت الکترون است. هر اتم به یکی از الکترون های بیرونی آن به جفت الکترون، که پس از آن صرف زمان با هر اتم است. در نتیجه، هر دو اتم نزدیک به یکدیگر برگزار شد از هر دو اتم دارند سهم را در الکترون است.

بیش از یک جفت الکترون را می توان با نیمی از الکترونها از یک اتم به اتم و بقیه از اتم دیگر تشکیل شده است. از ویژگی های مهم این پیوند است که الکترون ها را محکم برگزار شد و به همان اندازه به اشتراک گذاشته شده توسط اتم های شرکت کننده است. اتم ها می توانند از همان عنصر یا عناصر مختلف باشد. در هر مولکول، پیوندهای بین اتم ها قوی هستند، اما در اوراق قرضه بین مولکول ها معمولا ضعیف است. این باعث می شود بسیاری از مواد جامد را با پیوندهای کووالانسی تمایل شکننده است. بسیاری از مواد سرامیک پیوندهای کووالانسی تمایل دارد.

ترکیبات با پیوندهای کووالانسی تمایل دارد ممکن است جامد، مایع یا گاز در دمای اتاق در بسته بر روی تعدادی از اتم ها در ترکیب است. این اتمها که در هر مولکول، دمای بالاتر ذوب یک ترکیب و جوش خواهد بود. از آنجا که اکثر کووالانسی ترکیبات حاوی تنها چند اتم ها و نیروهای بین مولکول ها ضعیف ترین ترکیبات کووالانسی ذوب پایین و نقطه جوش. با این حال، برخی، مانند ترکیبات کربن، می تواند بسیار بزرگ باشد. به عنوان مثال الماس که در آن اتمهای کربن هر چهار سهم الکترون برای تشکیل شبکه های غول پیکر است.

برخی از ویژگی های مشترک مواد با پیوندهای کووالانسی:

  • سخت
  • عایق های خوب
  • شفاف
  • ترد یا تقسیم شدن به جای کج و معوج
/ 0 نظر / 15 بازدید