چگالی

چگالی

توده را می توان در یک بالش نازک توزیع شده، و یا محکم بسته بندی شده در یک بلوک سرب. فضای توده اشغال حجم آن است، و جرم در واحد حجم چگالی آن است.

جرم (m) اندازه گیری اساسی مقدار از ماده است. وزن (W) اندازه گیری از نیروی اعمال شده توسط یک جرم است و این نیرو، نیروی شتاب گرانش تولید شده است. بنابراین، در سطح زمین، جرم یک جسم با تقسیم وزن یک شی از 9.8 m / s و 2 (شتاب گرانش در سطح زمین) تعیین می شود. از آنجا که ما معمولا چیزهایی را بر روی سطح زمین، وزن یک جسم به طور معمول به جای محاسبه جرم آن استفاده می شود.

چگالی (R) از یک ماده بستگی به مرحله آن را در درجه حرارت است. (چگالی مایعات و گازها بسیار دما وابسته است.) آب در حالت مایع دارای دانسیته 1 گرم / سانتیمتر 3 = 1000kg / M 3 در 4 درجه سانتیگراد یخ دارای چگالی 0.917 گرم / 3 سانتیمتری در 0 درجه سانتی گراد، و باید توجه داشت که این کاهش در غلظت فاز جامد، غیر معمول است. برای تقریبا تمام مواد دیگر، غلظت فاز جامد بیشتر از فاز مایع است. بخار آب (بخار هوا اشباع شده) چگالی 0.051 گرم / سانتیمتر 3.

برخی از واحدهای رایج مورد استفاده برای بیان چگالی گرم / سانتیمتر مکعب، کیلو گرم / متر مکعب، گرم / میلی لیتر، گرم / لیتر، پوند اینچ مکعب حجم و پوند در هر فوت مکعب، اما باید آشکار است که هر واحد جرم در هر واحد حجم را می توان مورد استفاده قرار گیرد.

ماده

چگالی (گرم / سانتیمتر3)

هوا

.0013

بنزین

0.7

چوب

0.85

آب (یخ)

0.92

آب (مایع)

1.0

آلومینیوم

2.7

فولاد

7.8

نقره

10.5

رهبری

11.3

عطارد

13.5

طلا

19.3

/ 0 نظر / 3 بازدید