انتشار

انتشار

انتشار مهاجرت اتم ها از منطقه غلظت بالا به یک منطقه کم غلظت است. در همگن بودن مواد، اتم ها به طور مداوم در حال حرکت در اطراف، اما جنبش تصادفی (یعنی همیشه وجود دارد تعداد مساوی از اتم های در حال حرکت در تمام جهات). تمام اتمها در یک ماده ناهمگن، در حال حرکت نزدیک به طور تصادفی، اما مهاجرت از اتم به مناطقی که در آن غلظت آنها کمتر وجود دارد. به عبارت دیگر، انتشار خالص وجود دارد.

انتشار اتم می تواند با حرکت میزبان یا substitutional اتم به جای خالی (نفوذ خالی)، و یا اتم های ناخالصی های بینابینی به موقعیت های مختلف میان بافتی (انتشار بینابینی) رخ می دهد. به منظور حرکت، یک اتم انرژی باند با توجه به اتم های اطراف را برطرف کند. این است که به راحتی در دمای بالا که اتم ها ارتعاش به شدت به دست آورد. Carburizing، که بعدا مورد بحث قرار خواهد شد، به عنوان مثال از انتشار است.

/ 0 نظر / 6 بازدید