آلیاژی (ادامه

آلیاژی (ادامه)

کراوات و قوانین اهرم 
به سادگی با نگاه کردن به نمودار فاز ممکن است بگویید چه مرحله یا فاز آلیاژ در درجه حرارت داده شده است. اما، این امکان وجود دارد برای بدست آوردن اطلاعات کمی از نمودار است. آلیاژ در درجه حرارت نشان داده شده در نمودار فاز را در نظر بگیرید. آسان است برای دیدن که در این دما، آن است که مخلوطی از فازهای آلفا و مایع است. با استفاده از یک خط ارتباطی آن را نیز ممکن است برای تعیین ترکیب فاز در این دما است. کراوات یک خط یک خط ایزوترمال (دمای ثابت) که از طریق موقعیت آلیاژ در نمودار فاز زمانی که آن را در دو فاز میدان کشیده است. نقطه ای که در آن به پایان می رسد از خط ارتباطی تقاطع دو منحنی حلالیت مجاور نشان می دهد ترکیب از دو فاز است که در تعادل در این دما وجود داشته باشد. در این مثال، خط ارتباطی نشان می دهد که فاز آلفا 5.2٪ B و فاز مذاب 34.5٪ B در این دما است. این مهم است که در ذهن داشته باشیم که حکومت کراوات آدرس تعیین ترکیب فازهای تشکیل دهنده در داخل نمونه و چه در ترکیب شیمیایی کلی نمونه بدون تغییر باقی می ماند آدرس نیست.

همچنین ممکن است برای تعیین چه مقدار از هر فاز در دمای داده شده با استفاده از قانون اهرم وجود دارد. مهم است بدانید که مقدار هر حال حاضر فاز به دلیل خواص آلیاژ بر مقدار موجود هر مرحله بستگی دارد. قانون اهرم با استفاده از خط ارتباطی و اصل علمی اساسی حفاظت از جرم برای تعیین نسبت این دو فاز در حال حاضر است. کراوات خط می دهد ترکیب شیمیایی هر یک از این دو فاز، و مقدار ترکیبی از این دو ترکیب، اضافه کردن به ترکیب کلی آلیاژ (C O)، که شناخته شده است. به عبارت دیگر، درجه C را باید از مقدار مناسب از α α در ترکیب C و مایع در liq C تشکیل شده است. بنابراین اساسا، نسبت در حال حاضر مراحل توسط نسبت دو بخش خط ارتباطی داده شده است.

کسری از حال حاضر فاز آلفا است. داده شده توسط نسبت از درجه C تا C بخشی از خط ارتباطی liq و طول کل خط ارتباطی (liq C C α) ریاضی روابط می تواند به عنوان نوشته شده است F α << (C liq - C درجه) / (C liq - C α). کسری از حال حاضر فاز مایع به نسبت از درجهC C α بخشی از خط ارتباطی و کل طول خط ارتباطی (liq C C α) داده شده است. ریاضی این روابط می تواند به عنوان F liq << نوشته شده است (C O - C α) / (C liq - C α). البته، این دو مقدار باید به 1 برابر شده است.

توجه داشته باشید که در سمت راست خط ارتباطی می دهد نسبت به مرحله در سمت چپ (فاز α در این مثال) و سمت چپ خط ارتباطی می دهد نسبت فاز به سمت راست (فاز مایع در این مثال). از آن آسان است برای حفظ این رابطه مستقیما به سادگی با توجه به آنچه نسبت به نزدیکی یکی از خط ارتباطی تقاطع نقاط. برای مثال، اگر C درجه نزدیکی خط liquidus، نسبت به بخش مایع از خط به طول کل خط خواهد بود نزدیک به یک است. 

/ 0 نظر / 13 بازدید