اثر افزودن B4C بر خواص مکانیکی، مقاومت به اکسیداسیون و رفتار سینتر بدون فشار نان

اثر افزودن B4C بر خواص مکانیکی، مقاومت به اکسیداسیون و رفتار سینتر بدون فشار
نانو کامپوزیت های ZrB2-SiC
چکیده
ZrB2 از جمله سرامیکهای دما بالا 3 با دمای ذوب بسیار بالای C 3303 می باشد که خواص منحصر به فردی دارد. از مشکلات عمده
ZrB2 سینتر پذیری ضعیف آن است که در این تحقیق با افزودن SiC در ابعاد میکرون و نانومتر، به عنوان فاز ثانویه و B4C به عنوان
افزودنی سعی در رفع این مشکل گردید. مطالعات منظمی بر روی سینتر بدون فشار نانوکامپوزیت SiC - ZrB2 صورت پذیرفت. ابتدا به
بررسی تغییرات اندازه ذرات در نتیجه زمانهای مختلف آسیاب و بهینه سازی این زمان پرداخته شد. سپس اثر درصدهای مختلف وزنی
SiC میکرون و نانو مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در دمای ºC 2233 به روش بدون فشار سینتر شدند. بهترین میزان SiC میکرون
11 درصد و نانو 13 درصد بود. سپس اثر افزودن B4C در سینترپذیری ماده در دماهای2100 و 2153 درجه سلسیوس مورد بررسی
قرار گرفت. اندازه گیری دانسیته، سختی ویکرز و تافنس و تهیه تصاویر SEM ، XRD نشان می دهند که بهینه درصد افزودنی B4C
سه درصد وزنی می باشد. تافنس آن در حدود MPam1/2 3/8 بدست آمد. در مرحله نهایی نمونه ها در دمای 1133 در اتمسفر هوا
اکسید گردیدند و شکل ظاهری و تغییرات وزنی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن B4C نه تنها برای سینتر
پذیری مفید است بلکه برای مقاومت به اکسیداسیون نیز سودمند است.

/ 0 نظر / 31 بازدید