نقص فله

نقص فله

نقص فله در یک مقیاس بسیار بزرگتر از بقیه از نقص بلور مورد بحث در این بخش رخ می دهد. با این حال، به خاطر کامل و از آنجایی که آنها بر جنبش از جابه جایی، یک چند از نقص فله رایج تر خواهد شد ذکر شده است. حفره هستند مناطقی که تعداد زیادی از اتم های گم شده از شبکه وجود دارد. تصویر به سمت راست یک جای خالی در یک قطعه فلز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) حاصل شد. حفره می تواند برای تعدادی از دلایل رخ می دهد.هنگامی که حفره رخ می دهد با توجه به حباب های هوا به دام افتاده زمانی که مواد جامد شدن، آن است که معمولا به نام تخلخل است. هنگامی که از درجه اعتبار ساقط رخ می دهد به علت انقباض مواد آن را به عنوان جامد، کاویتاسیون نامیده می شود.

نوع دیگر از نقص های فله رخ می دهد هنگامی که اتمهای ناخالصی خوشه با هم به صورت مناطق کوچک از یک فاز متفاوت. مدت فاز اشاره به آن منطقه از فضای اشغال شده توسط یک ماده از نظر جسمی همگن است. این مناطق که اغلب به نام رسوب. فاز و رسوب خواهد شد در دومی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 4 بازدید