مرحله درجه حرارت انتقال

مرحله درجه حرارت انتقال

هنگامی که افزایش دما و فشار ثابت برگزار می شود، تغییرات ماده معمولی از جامد به مایع و سپس به بخار. گذار از جامد به مایع، از مایع به بخار، بخار به عکس های جامد و ویزا تحولات و یا انتقال فاز نامیده می شوند. از آنجا که برخی از مواد دارای چندین اشکال کریستال، از نظر فنی نیز می تواند وجود داشته باشد جامد به یکی دیگر از تحول به صورت فاز جامد است.

انتقال فاز از جامد به مایع و از مایع به بخار جذب گرما می باشد. دمای انتقال فاز که در آن تغییرات جامد به مایع، نقطه ذوبنامیده می شود. درجه حرارت که در آن فشار بخار مایع برابر با 1 اتمسفر (101.3 کیلو پاسکال) نامیده می شود نقطه جوش است.بعضی از مواد، مانند بسیاری از پلیمرها، به نه تنها از جامد به مایع با افزایش دما است. در عوض، در برخی از درجه حرارت زیر نقطه ذوب، آنها شروع به از دست دادن ساختار کریستالی خود به اما مولکول های باقی مانده در زنجیر، که منجر به یک ماده نرم و قابل انعطاف دارد. درجه حرارت که در آن، یک جامد، مواد شیشه ای آغاز می شود برای نرم کردن و جریان نامیده می شود، دمای انتقال شیشه ای.

/ 0 نظر / 24 بازدید