خزش و استرس خواص پارگی

خزش و استرس خواص پارگی

خواص خزش 
خزش تغییر شکل وابسته به زمان از یک ماده در حالی که زیر بار اعمال شده است که در زیر قدرت بازده آن است. این است که اغلب در دمای بالا رخ می دهد، اما برخی از مواد در دمای اتاق خزش. خزش پایان در پاره اگر مراحل را به توقف گرفته نمی شده است.

اطلاعات خزش برای استفاده از طرح کلی معمولا تحت شرایط ثابت بارگذاری تک محوره و دمای ثابت به دست آمده است. نتایج آزمایشات معمولا به عنوان فشار در مقابل زمان به پاره رسم شده است. همانطور که در تصویر نشان داده شده، خزش اغلب در سه مرحله صورت می گیرد. در مرحله اولیه، فشار در نرخ نسبتا سریع اتفاق می افتد اما این میزان به تدریج کاهش می یابد تا زمانی که در مرحله دوم می شود تقریبا ثابت است. این نرخ ثابت خزش نامیده می شود حداقل نرخ خزش و نرخ خزش حالت از آن است که کمترین میزان خزش در آزمون است. در مرحله سوم، میزان فشار را افزایش می دهد، تا هنگام شکست رخ می دهد.

خزش در سرویس معمولا با تغییر شرایط بارگذاری و درجه حرارت و تعداد ترکیبات ممکن است تنش دما در زمان بی نهایت است تحت تاثیر قرار می گیرد. در حالی که بسیاری از مواد به خزش، مکانیزم خزش است که اغلب بین فلزات، پلاستیک ها، لاستیک ها، و بتن.

خواص پارگی استرس 
تست استرس پارگی است شبیه به خزش تست به جز که تنش بالاتر از کسانی که مورد استفاده در تست خزش می باشد. تست پارگی استرس استفاده می شود برای تعیین زمان لازم برای تولید نارسایی تا تست استرس پارگی است، تا هنگام شکست انجام می شود. داده ها ورود به سیستم ورود به سیستم همانطور که در نمودار بالا رسم شده است. خط مستقیم یا بهترین منحنی برازش شده است و معمولا در هر درجه حرارت مورد نظر به دست آمده است. سپس این اطلاعات می تواند مورد استفاده قرار می شود از روی قرائن و امارات پیش بینی کردن زمان به شکست در زمان های طولانی تر است. مجموعه ای معمول از منحنی تنش پارگی در زیر نشان داده شده است.

/ 0 نظر / 45 بازدید