نفلین سیانیت و استفاده از آن در ساخت پرسلان

نفلین سیانیت و استفادهاز آن در ساخت پرسلان

فیروز رضایی[1]-  علی الماسی[2]-  سویل دلجوان[3]

چکیده:

تولید پرسلان با استحکام مطلوب در محدوده پخت پرسلان های نرم در طی سال های اخیر در حال توسعه و افزایش بوده است. در تحقیق پیش رو، مطالعات نشان می دهد جایگزینی نفلین سیانیت با فلدسپار و بهینه سازی مقدار آن می تواند منجر به تولید پرسلان هایی با استحکام مطلوب در دمای پخت پایین تر شود که مهم ترین عامل آن تفاوت آنالیز شیمیایی این دو ماده است. مقایسه آنالیز های شیمیایی نشان دهنده میزان بیشتر آلومینا و اکسید های قلیایی نفلین سیانیت نسبت به فلدسپار های رایج است. در این تحقیق نمونه های با مقادیر مختلف نفلین سیانیت در دماهای oC 1150 –  oC1100 (نزدیک به دمای آغاز تشکیل مولایت)، oC-1250oC 1200 پخته شده و خواص قطعات حاصل بررسی شده است. بررسی فازی نمونه های منتخب به روش XRD و بررسی ریز ساختاری به روش SEM انجام شده است. در نهایت یک ترکیب لعاب نیز برای پرسلان تولید شده ارائه شده است.

واژه های کلیدی: پرسلان نرم، نفلین سیانیت، پرسلان با استحکام مطلوب


 

 
/ 0 نظر / 53 بازدید