لیاژی (ادامه)

لیاژی (ادامه)

نمودارهای فاز 
همانطور که قبلا ذکر شده، نمودار فاز است که به سادگی یک نقشه نشان دادن ساختار مراحل در حال حاضر به عنوان درجه حرارت و به طور کلی ترکیب آلیاژ متفاوت هستند. این یک ابزار بسیار مفید برای درک و کنترل ساختار مواد چند فازه است. نمودار فاز دوتایی فاز تشکیل شده در مخلوط های مختلف از دو عنصر در طیف وسیعی از درجه حرارت را نشان می دهد. وقتی که آلیاژ نمایشگاه بیش از دو فاز، یک نوع متفاوت از نمودار فاز استفاده می شود، باید مانند نمودار سه تایی برای آلیاژهای سه فاز. این بحث بر روی نمودار فاز دوتایی تمرکز می کنند.

در نمودار فاز دوتایی، ترکیب را از 100٪ عنصر اجرای یک در سمت چپ، از طریق تمام مخلوطهای ممکن به عنصر 100٪ B در سمت راست است. *٪ ب - ترکیب آلیاژ در فرم داده شده به عنوان مثال، مس - آل 20٪ 80٪ مس و 20 درصد آلومینیوم است.درصد وزن اغلب مورد استفاده برای تعیین نسبت عناصر آلیاژی، اما درصد اتم ها هستند که به آن گاهی استفاده می شود. درصد وزن خواهد شد در سراسر این متن استفاده می شود.

آلیاژ به طور کلی نقطه ذوب ندارد، اما به جای ذوب شدن (یا به طور متناوب سفت) بیش از یک طیف وسیعی از درجه حرارت است. در انتهای هر نمودار فازی فقط یکی از عناصر (100٪ یا 100٪ B) در نتیجه یک نقطه ذوب خاص می کند وجود دارد. علاوه بر این، گاهی اوقات ترکیبی از عناصر تشکیل دهنده که به تولید ذوب شدن در دمای تنها مانند یک عنصر خالص وجود دارد.این نقطه یوتکتیک نامیده می شود.

در ترکیب دیگر از خالص، خالص B و نقطه یوتکتیک، وقتی که آلیاژ از دمای بالا سرد آن را در یک دمای خاص شروع به سفت باقی می ماند در شرایط احساساتی (مایع به علاوه جامد) بیش از یک طیف وسیعی از درجه حرارت. اگر آزمایش های بیش از یک طیف وسیعی از ترکیبات به منظور تعیین درجه حرارت که در آن آلیاژ ها شروع به سفت انجام شده، این اطلاعات می تواند گلدانی بر روی نمودار فاز یک منحنی برای تولید. این "شروع منحنی انجماد" سه نقطه انجماد تک و پیوستن به، خط liquidus نامیده می شود.

تا چند درصد از ترکیب، ممکن است برای یک عنصر به انحلال در دیگری در حالی که هر دو در حالت جامد باقی می ماند. نامیده می شود و حلالیت جامد حد حلالیت معمولا با تغییر دما. وسعت منطقه حلالیت جامد را می توان بر روی نمودار فاز را رسم می شود. در این مثال، فاز آلفا منطقه از محلول جامد که در آن برخی از اتم B در یک ماتریس از اتم حل شده است. فاز بتا منطقه است که در آن درصد کمی از اتمهای حل شده در یک ماتریس از اتم B است. این مهم است که توجه داشته باشید که برخی از عناصر صفر حلالیت جامد در عناصر دیگر است. به عنوان مثال آلیاژ آلومینیوم / سیلیکون است، که در آن آلومینیوم صفر است حلالیت جامد در سیلیکون است.

اگر ترکیب آلیاژ آن را درون آلفا یا بتا مناطق محلول جامد قرار می دهد، آلیاژ تبدیل خواهد شد به طور کامل جامد در دمای یوتکتیک. خط یوتکتیک در نمودار فاز نشان می دهد که این دگرگونی در طیف وسیعی از ترکیبات رخ می دهد. در ترکیب آلیاژ و درجه حرارت بین دمای liquidus و دمای یوتکتیک، مخلوط احساساتی فاز یا آلفا یا بتا به عنوان توده جامد در درون مخلوطی مایع از A و ب وجود داشته باشد آلفا به همراه مایع و بتا به همراه مایع در مناطق نمودار فاز. این منطقه زیر خط یوتکتیک و خارج از منطقه محلول جامد، مخلوطی جامد از آلفا و بتا خواهد بود. 

/ 0 نظر / 32 بازدید